ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
Chiangmai Airport Customs House
 

ประวัติด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

ประวัติด่าน

ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ในอดีตเป็นหน่วยศุลกากร ซึ่งกรมศุลกากรได้จัดเจ้าหน้าที่ศุลกากรจากด่านศุลกากรเชียงดาว ด่านศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ และกองป้องกันและปราบปราม สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำหน้าที่ตรวจสินค้า และตรวจผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า ? ออก ที่สนามบินเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว นับตั้งแต่ที่กระทรวงการคลังได้กำหนดให้สนามบินเชียงใหม่เป็นสนามบินศุลกากร ตามกฎกระทรวงการคลังฉบับที่ 55 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2513 เป็นต้นมา โดยแต่เดิมนั้นใช้อาคารคลังสินค้าของบริษัทการบินไทยเป็นที่ทำการชั่วคราว เที่ยวบินจากต่างประเทศเที่ยวบินแรกเป็นเที่ยวบินของบริษัทการบินไทย จำกัด บินในเส้นทางไป ? กลับ เชียงใหม่ ? ฮ่องกง ในเดือนเมษายน 2522 ในระยะต่อมา มีการขยายตัวด้านการขนส่งทางอากาศยาน ที่สนามบินเชียงใหม่ มีปริมาณมูลค่า สินค้าทั้งนำเข้าและส่งออก ตลอดจนจำนวนผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น

เมื่อปี 2528 มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน ทำให้มีปริมาณงานและภารกิจด้านศุลกากรมากขึ้นเป็นลำดับ กรมศุลกากรจึงได้จัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 13 ตำแหน่ง เป็น25 ตำแหน่ง และกระทรวงการคลังอนุมัติให้กรมศุลกากรตั้งด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ขึ้นในปี พ.ศ. 2528 เชียงใหม่ ซึ่งในระยะแรกใช้อาคารคลังสินค้าของ บริษัทการบินไทย จำกัด เป็นที่ทำการชั่วคราวโดยมีเขตพื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น เขตอำแม่อาย อำเภอฝาง อำเภอแม่แตง อำเภอเวียงแหง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของด่านศุลกากรเชียงดาว) จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ และเขตสนามบินเชียงใหม่ ต่อมามีการดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ขึ้นใหม่ แทนที่ทำการชั่วคราวเดิมที่คับแคบ โดยสร้างบนที่ดินราชพัสดุที่ได้รับการจัดสรรในส่วนของกรมการบินพาณิชย์ใกล้กับสนามบินเชียงใหม่ มีพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2531 ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2531 และใช้เป็นที่ทำการมาจนถึงปัจจุบัน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
60 หมู่ที่3 ถนน มหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร 053-270660-1

ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1
อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานเชียงใหม่ ถนนมหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร 053-277695

ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2
60/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
โทร 053-581062

ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม
60 หมู่ที่3 ถนน มหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร 053-277699

ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร
60 หมู่ที่3 ถนน มหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร 053-277692

หมายเลขโทรสารของด่าน
053-270661
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 18 เมษายน 2562 10:24:05

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ